Po?etna Sadraj Moje obra?enje 7.) MOJA SVJEDO?ANSTVA O GOSPODINU
7.) MOJA SVJEDO?ANSTVA O GOSPODINU PDF Ispis

Uvijek kada ?itam ovaj ?lanak navru mi suze na o?i. I svaki put znam da je Gospodin uz mene. Jer to su SUZE POKAJNICE. To su suze koje, kako god to ?udno zvu?i, elim svakome od vas. Da ih pla?ete iz dana u dan. Kada ?e te plakati suze pokajnice srce ?e vam ''gorjeti', osje?at ?ete toliku toplinu. Pa naravno da tako mora biti kada je Gospodin tu uz vas. Koliko je silnih godina Gospodin bio uz mene a ja ga nisam ili sam ga jako slabo osje?ao. Ali on je bio uporan. On je mene ljubio. A mi ljudi mislimo da je ljubav prolazna, da se moe kupiti, preboljeti, zaboraviti. Da, naa ljudska ljubav moda da. Pa ?ak i ona ne ako je prava. Ali Boja ljubav sigurno ne. A nas Gospodin zove i treba da mi pronosimo i svjedo?imo Njegovu ljubav koju On ima prema nama i svim ljudima. Da, prema svim ljudima, ?ak i prema onima koji kau da im ne treba Bog, da ga ne ele i da ele i?i u pakao. Pronosite i svjedo?ite i vi tu ljubav, Gospodin ?e uvijek biti uz vas.

''MOJA SVJEDO?ANSTVA O GOSPODINU

Dugo ovo nosim u sebi. Skupljalo se iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. Htio sam sve to podijeliti s nekim ali sam uvijek osje?ao da mi za to treba unutranji mir, da misli moraju biti mirne, bez odvla?enja panje. Me?utim, kada ?ovjek ho?e s nekim podijeliti svoje susrete vezane uz GOSPODINA onda, kada za to do?e vrijeme, rije?i same teku bez obzira na vanjske utjecaje.

?UDNI SUPUTEVIGOSPODNJI. Bilo me malo strah napisati ove rije?i a da ne uvrijedim Gospodine jer sam ih prije ?esto koristio bez veze i na huljenje protiv Gospodina. Me?utim, shvatio sam da je ovo pravo mjesto i pravo vrijeme da ih napiem. Da, ?udni su puti Gospodnji. Dogodi se onako kako je njemu milo. Ali ne bez naeg u?e?a. Gospodin ne?e dolaziti ako ga mi ne traimo. Na razne na?ine. Netko ga trai molitvom, netko suzama, netko jadom, netko unutranjom borbom a za neke je Gospodin sam odredio njihove pute jer ima za njih posebne zadatke. BLAGONJIMA.

Ja sam ga traio odjedanput na vie na?ina. Molitvom, u suzama, rastrgane due. I on je doao. Ali ne elim to sada podijeliti s vama mada se taj doga?aj zbio prije godinu dana. elim svjedo?iti o doga?ajima prije i poslije toga.

Prvi doga?aj kojeg se sje?am kao mojeg susreta s Gospodinovim znakovima bio je kada sam imao 23-24 godine. danas znam da je to bio Gospodinov znak. Tada to nisam znao. Supruga i ja, kao cura i de?ko te moja sestra i budu?i ogor, isto kao cura i de?ko, bili smo te godine na najve?em ''pro?enju'' u naem kraju, slavlju, povodom dana Svetog Roka. Oko crkve Svetog Roka natiskali su se tandovi s raznim stvarima, atori sa ugostiteljskom ponudom itd. Stajali smo nas ?etvero nedaleko od ulaza u crkvu. Bilo je mnotvo ljudi. U jednom trenutku iz toga mnotva pristupila nam je jedna ena, predstavila se kao gatara koja gata iz dlana te nas je pitala da nam gata iz dlana. Mi smo to prihvatili kao zezanciju te smo rekli da nemamo novaca. A ona je rekla da ?e meni besplatno gatati neka joj samo dam dlan. Ja sam joj dao svoj dlan i ta ena mi je, gledaju?i u dlan, rekla ''Oenit ?e se s enom sa imenom koje po?inje sa slovom A, imat ?ete dvoje djece, doivjet ?e u ivotu teku nesre?u ali sve ?e se dobro zavriti a u drugom dijelu ivota imat ?e novaca''. Ona je to izrekla i otila. Mi smo sve to kroz zezanje prokomentirali ali mene je neto kopkalo, ja sam htio jo osje?ao sam da ju jo neto moram pitati, platit ?u joj da mi jo neto rekne. Ostavio sam ovo troje i otiao sam ju traiti. Sve sam obiao, oko crkve, oko tandova. Nisam ju naao. Ostao sam zbunjen. To mi se ve? onda duboko usjeklo u sje?anje. Nisam ba od onih koji dobro pamte detalje iz prolosti ali ovo sam dobro spremio u sebi. Danas znam zbog ?ega. GOSPODINMIJEVE? ONDAODREDIOPUT. O, kako su ovo velike rije?i. Ja se svim srcem i duom nadam da su istinite. Jer to bi zna?ilo da ?e mi Gospodin dopustiti da mu sluim.

Prole su 23-24 godine od onda. Sve se obistinilo. Oenio sam se Anicom, dobili smo dvoje prekrasne djece, dogodio mi se zatvor ali sve je dobro ispalo JERSAMSEVRATIO GOSPODINU. to se ti?e novaca do sada mi ih nije manjkalo ali mislim da je Gospodin pod rije?ju ''novac'' mislio na neke druge blagodati koje bi trebao imati u drugom dijelu svojeg ivota a ne na novac. Ja se toplo nadam da je tako.

Danas znam da je to bio Gospodinov znak za mene. Predvidio mi je sve dobro. A kako sam mu ja vratio. Sve daljnje godine ja sam se udaljavao od njega. On je svoje ispunio. A ja.- Stotinu misli mi sada prolazi kroz glavu o tome kako sam vrije?ao Gospodina, ranjavao mu srce i umjesto da mu pomognem nositi kri kojeg je on nosio za sve nae grijehe ja sam mu jo dodavao i dodavao svoje grijehe. O Boe, o Gospodine, oprosti mi.

Drugi znak Gospodinov koji mi se urezao u pam?enje dogodio mi se nakon mojeg osobnog obra?enja i pokajnitva. Htio sam se pribliiti Gospodinu te pokuati okajati svoje grijehe koje sam ?inio protiv njega. Mislio sam da ?u to mo?i. Zadao sam si pokoru, osim molitvi koje su mi odredili sve?enici kod ispovjedi, da ?u na koljenima pro?i Krini put na brdu Kalvarija u svetitu Majke Boje Bistri?ke, u Mariji Bistrici. Doao sam pun elje da izvrim zadanu si pokoru te sam kleknuo na po?etak Krinog puta i odlu?io krenuti, onako na koljenima. Najedanput , sav moj grijeh se spustio na moja ple?a. NISAMSEMOGAOPOMAKNUTI. Ni centimetar. TADASAMSHVATIOKOLIKIJEMOJGRIJEH. Gospodin mi je pokazao. Ali ne zato da me uplai nego da me privu?e na pokajanje. Pokuao sam se pomaknuti. Barem nekoliko metara. Nisam mogao. Vjernici koji su onuda prolazili kriomice su me gledali, zato kle?im na po?etku Krinog puta. A ja se nisam mogao pomaknuti. Nakon 10-tak minuta kle?anja po?ela je padati kia, moje suze su tekle zajedno s kiom, a ja se nisam mogao pomaknuti. U jednom trenutku sam se odlu?io di?i i sjeo sam na prvu klupu. Sve vie sam iznutra osje?ao neku snagu. GOSPODINUJESTALODOMENE.DAOMIJEZNAK. Nakon toga sam po kii, sa svim ostalim vjernicima, prohodao Krini put uz zajedni?ku molitvu. ?ak mi je jedna gospo?a ponudila kiobran. A ja sam joj se uz smijeak zahvalio. Nije mi trebao kiobran MENIJE SVIJETLILOSUNCE. Drugi put sam proao sam Krini put kle?e?i uz molitvu pred svakom postajom Krinog puta. Osjetio sam da mi Gospodin oprata moje grijehe kako se otvaram prema njemu i priznajem svoje slabosti i grijehe. No znam, jo je dug put do mojeg otupljenja i nije mi vano da li ?u uspjeti u tome. Ja ?u se truditi a GOSPODIN JE MILOSRDANI PRAVEDANINEKABUDEVOLJANJEGOVA.

Tre?i Gospodinov znak dogodio mi se negdje nakon drugog znaka jer sam bio u svojoj velikoj duhovnoj obnovi, punoj pokajnitva. Nakon otvaranja due i srca prema Gospodinu htio sam mu nekako uzvratiti, htio sam da me nekako uputi u svoj plan za mene. Razmiljao sam i zaklju?io da i sigurno i ja imam neko poslanje, da i za mene Gospodin ima svoj plan. elio sam znati to je to, da li sam ga ve? izvrio ili ga tek trebam izvriti ili neto tre?e. Znao sam da mi Gospodin nije bez veze dao razne sposobnosti nego bih ja vjerojatno trebao za njega u?initi vie od drugih. I jednostavno sam odlu?io da ?u o tome pitati sve?enika, produenu Gospodinovu ruku ovdje na zemlji, u Njegovoj crkvi, prilikom ispovjedi. I tako sam na kraju ispovjedi svojih grijeha rekao sve?eniku da me jo neto mu?i. On me pitao da to bi to bilo. Ja sam mu rekao da znam da Gospodin za svakog od nas ima neki zadatak u ivotu a ja bih htio znati koji je moj zadatak, koje je moje poslanje i da li sam ga ve? izvrio ili ga tek trebam dobiti. Imao sam vjeru, otvorio sam srce i duu i ?ekao odgovor od Gospodina. I sve?enik mi kae ''Daleko od toga da si ti svoje poslanje izvrio, nisi. Tvoj zadatak i tvoje poslanje je BUDIPOTEN?OVJEK''. I kad mi je to rekao bio sam malo razo?aran. Sada je meni, koji sam toliko toga htio u?initi za Gospodina, zadatak da budem poten ?ovjek. Pa kao da je to neto posebno. ?ak sam malo posumnjao da Gospodin nije ?uo moje pitanje i dvojbu nego mi je sve?enik onako ljudski rekao to bi trebao ?initi svaki vjernik u svojem ivotu. Ali, osje?ao sam ''da tu neto ne tima''. Neto mora biti jer sam sa svojom dvojbom doao u ku?u od GOSPODINA, otvorio mu srce i duu i traio njegov savjet. Kada tako do?e Gospodinu on ?e ti uvijek dati odgovor. I onda sam po?eo razmiljati o tim rije?ima. BUDIPOTEN?OVJEK. Pa sam razmiljao o svojem ivotu, o naem drutvu i na?inima njegovog funkcioniranja, o novcu i materijalnim stvarima koje su sredite oko kojeg se sve vrti, itd. Iz dana u dan po?eo sam shva?ati kako je teko moje poslanje i zadatak koji mi je Gospodin namijenio. Pa ja sam i radi kaznenog djela mita zavrio u zatvoru. S druge strane, ako ja kroz svoj ivot uspijem izvriti zadano mi poslanje i svoj zadatak, mo?i ?u pozitivno utjecati na puno ljudi u svojoj obitelji, me?u svojim prijateljima, na poslu, u svakodnevnom ivotu, itd. OKAKOJEVELIKO MOJEPOSLANJE.OKAKOJEVAANITEAKMOJZADATAK. Stane u tri rije?i predstavlja cijeli moj budu?i ivot i ivote ljudi oko mene. Ponovno sam dobio GOSPODINOVZNAK. On je uz mene a ja ?u se svake ve?eri moliti da mi dade snage da izvrim zadano mi poslanje.

Evo, htio sam ovo moja svjedo?anstva, GOSPODINOVEZNAKOVE, podijeliti s vama. Bilo ih je jo, ve?ih ili manjih. Ako ?u osjetiti poziv i njih ?u podijeliti s vama. USLAVI I NAHVALUNAEM GOSPODINU.