Po?etna Sadraj Moje obra?enje 1) MOJ IVOT S GOSPODINOM
PDF Ispis


Nekoliko puta sam ispremijeao sve ?lanke trae?i jednog s kojim bi mogao po?eti ovu knjigu. Tako je odluka pala na ovaj ?lanak kojeg sam zapravo i prvog napisao. Sve te doga?aje nosio sam dugo u sebi i kada sam u zatvoru o?istio srce i duu, kada sam zamolio Gospodina da mi da mogu?nost da nekako pomognem drugima, onda mi je dao nadahnu?e da napiem svjedo?anstvo o mojoj ljudskoj i duhovnoj katarzi. I kad sam ga napisao, jedne ve?eri na zatvorskom krevetu, ve? drugi dan sam ga dao ?itati jednom zatvoreniku, kojeg sam od prije znao. Kada ga je pro?itao, on mi je onako zamiljeno rekao da je odli?an. I znao sam, ne radi njegovih rije?i nego radi njegovog pogleda i boje glasa, da je na njega ostavio veliki utjecaj i da mu je ostao u mislima. I to je bilo ono to sam i htio. Duh Sveti je odagnao moje sumnje i poru?io mi da ga moram podijeliti sa svima koji ?e ga htjeti ?itati.

''MOJ IVOT S GOSPODINOM

Dijete sam iz kr?anske obitelji te se od svog ro?enja susre?em s Gospodinom. U po?etku kao dijete i kao osnovnokolac iao sam na misu skoro svake nedjelje. ?ak sam jedno vrijeme pomagao sve?eniku kod obavljanja misnog slavlja. Me?utim, kako sam rastao tako sam prolazio kroz razne ivotne doga?aje i udaljavao se od Gospodina. Utjecaj pokojne bake Terezije je slabio a ona je uvijek bila ta koja me podsjetila na odlazak na nedjeljnu misu.

U srednjoj koli i dalje na fakultetu, Gospodina sam ''izbacio'' iz svojeg ivota. Nisam iao na misu nedjeljom, nisam se molio, a crkvene blagdane i nismo neto posebno slavili. Me?utim, sve crkvene sakramente, npr. Krtenje, prvu pri?est, svetu potvrdu, sam imao pa sam prilikom sklapanja braka potovao kr?ansku dunost te smo supruga i ja sklopili i crkveni brak.

Kada su krenuli ivotni problemi na poslu i u obitelji, ja sam se skroz udaljio od Gospodina. Puno sam grijeio prema bojim zapovijedima. ivot mi se svodio na svakodnevno tra?anje za zaradom, za uvaenim statusom u drutvu, za kojekakvim fetama i druenjima a psovanje je bio sastavni dio mojeg rje?nika. U tom tr?anju za materijalnim stvarima i porocima sjetio sam se Gospodina. Ali kako!? Po?eo sam ga moliti da mi dade sre?u u nekim igrama na sre?u a ja ?u onda dio onoga to dobijem dati u crkvu kao milodar. Toliko je to bilo bijedno i jadno od mene i toliko sam bio pod utjecajem zla da sam ?ak i na krinom putu na Mariji Bistrici molio Gospodina da mi udijeli sre?u na kladionici. No, negdje na sredini krinog puta mi je postalo jasno kakvu glupost radim i koliko grijeim pa sam u trenutku prestao s tim pronjama. Jako sam uvrijedio Gospodina.

Supruga je hodala na mise u crkvu pa sam u vrijeme ve?ih crkvenih blagdana po?eo i?i i ja s njom. To mi je bilo zgodno, puna crkva ljudi, dosta poznatih, svi se mole i pjevaju. Me?utim, ja nisam uop?e ?uo to se mole i to pjevaju. Gledao sam po crkvi tko gdje sjedi, to je naslikano po zidovima crkve, kako stoje slike, kako je tko obu?en. Pa su mi onda misli odlutale na neke poslovne doga?aje. Automatski sam se dizao kada su se i drugi dizali i sjedao sam kada su i drugi sjeli. Sje?am se da je misa znala do?i do pred kraj a ja se nisam mogao sjetiti to se tokom mise doga?alo, to je sve?enik govorio. Na alost, ne samo ja nego i mnogi drugi to su hodali i to hodaju na mise. BIO SAM U GOSPODINOVOJ KU?I A NISAM ?UO TO GOVORI. O kako me danas njegove rije?i ispunjavaju!

Davao sam puno novaca crkvi a tek sam poslije shvatio da sam zapravo kupovao vjeru i mir a sve sam dalje bio i od vjere i od unutarnjeg mira.

Sve te godine tj. Od prije 15-tak godina ipak sam po?eo svaku ve?er, prije spavanja, moliti O?e na, Zdravo Marijo i An?ele ?uvaru. Bez obzira to je moj ivot bio bez Gospodina, on je bio tu kraj mene i ?ekao je kada ?u ga trebati i nazvati. Imao sam potrebu za molitvom ali ta molitva je bila prazna, u njoj nije bili one prave ljubavi prema Gospodinu.

Zlo koje je upravljalo mojim ivotom i vuklo me od Gospodina, kupovalo je moju duu a da ja to nisam znao. Stvarao sam materijalne stvari, zara?ivao novac a kako taj novac nije bio blagoslovljen tako sam ga i troio. ?itao sam horoskope, bavio se reikijem, itd. U svemu tome stradavala je i moja obitelj ?esto me nije bilo doma radi posla i kojekakvih drutvenih aktivnosti i drugih aktivnosti. Nisam dovoljno sudjelovao u odrastanju moje djece i po?eo sam se otu?ivati od supruge. Toga sam donekle bio svjestan ali sam uvijek to pravdao pred sobom i obitelji, pred prijateljima i rodbinom odgovorima da moramo napraviti ku?u, klijet, kupiti novi auto, itd. Zlo me uvelo u svoj krug ovozemaljskih zadovoljstava, ali sve je to bilo isprazno. Mnoga sam jutra obe?ao sebi da ?u sada neto promijeniti u svojem ivotu, da ?u stati kada napravim jo to i to, itd. Me?utim, iz toga kruga nema izlaza samo tako. Zlo ti daje neka isprazna zadovoljstva ali te preuzima cijeloga, uzima ti tijelo i duu. Ja si nisam dao nita re?i, uvijek sam mislio da sam u pravu, da ?e se bez mene svijet moje obitelji, prijatelja, rodbine prestati vrtjeti.

O, koliko sam lijepih trenutaka propustio u odrastanju moje djece, u druenju sa suprugom, sa mojim ocem koji je rano umro Kad se svega sjetim srce mi se stegne i osjetim neku tupu bol.

I taj za?arani krug mojega ivota postajao je sve ui. A ja sam htio iz njega van. elio sam raditi samo poten postao na poten na?in, elio sam biti vie s obitelji, elio sam upravljati svojim ivotom. Sve ?e?e sam se pitao ''TO JE SMISAO IVOTA''. Da li su to novci, nekretnine, auti, drutveni status, svakakve zabave, no?ni ivot, itd. NE, SVE SAM TO IMAO ali se nisam osje?ao ispunjen, sve me to ?inilo zadovoljnim na trenutke. ALI, BIO SAM PRAZAN IZNUTRA gdje sam puninu najvie trebao i gdje me je najvie boljelo. I zbog toga sam po?eo traiti tu puninu, PO?EO SAM TRAITI GOSPODINA. Mislio sam da materijalni stvari imam dosta i elio sam sve promijeniti. elio sam pobje?i od zla. Ali zlo, koje mi je sve to omogu?ilo, nije se dalo. eljelo je osvetu.

I tako je dola 2004.g. Zlo je poslalo ?ovjeka koji me prokazao i optuio. I sve se sruilo kao kula od karata. Zavrio sam u pritvoru, izgubio sam tvrtku i posao. Tada sam mislio kako mi se neto strano dogodilo, kako se sruio sav moj svijet. Vie ne?u zara?ivati mnogo novaca, izgubio sam tvrtku i posao, itd. Moja supruga je kasnije kazala jednu veliku istinu, da je taj doga?aj spasio na brak.

Moj zatvor je po?eo tada, 2004. Godine. Sve ono to mi je zlo dalo kroz dotadanji tijek mojega ivota eljelo je natrag, zlo me eljelo unititi, mene a i druge oko mene. Ja sam se protiv njega borio. Po?eo sam i?i vie u crkvu, skoro svaku nedjelju. I dalje sam se molio svaku ve?er, za sebe i za druge. I to mi je davalo snagu za borbu protiv kojekakvih iskuenja koje mi je zlo prire?ivalo. I dobilo je zlo poneku bitku, izgubio sam neto materijalnih stvari, napadalo je moju obitelj. Kroz tu moju borbu i dalje sam puno grijeio. Iao sam na ispovijedi u crkvu, ispovijedao sam grijehe, izrekao sam svaki put re?enicu iz ispovijedi ''i ?vrsto obe?ajem da ?u se popraviti i da ne?u vie grijeiti'' A znao sam da ?u ponovno grijeiti i jako me smetalo to obe?ajem neto za to sam unaprijed znao da ne?u izvriti.

Supruzi sam jako malo govorio, sve sam drao u sebi i nismo se mogli pribliiti. Niti s njom niti s djecom koja su bila u pubertetu. Htio sam a nisam mogao pri?ati s djecom o nekakvim svakodnevnim, nebitnim stvarima niti su nai razgovori mogli trajati due. Sve se svodilo na pitanja o koli, izlascima, potrebnim novcima a njihovi odgovori su bili kratki.

Me?utim, GOSPODIN je bio tu, kraj mene, bio mi je spreman pomo?i ali se ja nisam prema njemu otvorio, nisam mu priznao svoje slabosti i mane, svoje grijehe iz dubine due, nisam od njega traio pomo? i oprost. Moja od zla poticana oholost, sebi?nost, uvjerenost u potpunu ispravnost mojih miljenja, nisu mi se dale otvoriti prema Gospodinu koji je bdio kraj mene, koji je sve to znao a kako ja nisam otvorena srca i due od njega traio pomo?, on mi nije mogao pomo?i.

Vrtio sam se u krugu. Trajalo je su?enje, ?ekao sam presudu, radio sam posao kojeg nisam volio, elio sam bliskost s obitelji ali se nisam mogao otvoriti prema njima, elio sam supruzi toliko toga re?i ali rije?i nisu izlazile iz mojih usta.

Gospodin je bio kraj mene, davao mi znakove. Ja sam ih ponekad primje?ivao ali sam svoje osje?aje skrivao u sebi i nisam ih mogao izraziti.

I onda, jednog jutra, koje je uslijedilo nakon jednog pijanstva, PUKAO SAM. Bio sam kod ku?e sam. Srce i dua su mi se otvorili i kroz suze su po?eli iz mene izlaziti svi moji grijesi prema Gospodinu, sve loe to sam ?inio mojoj obitelji i blinjima, po?eo sam se sam sebi ispovijedati iz dubine due i srca. Molio sam Gospodina za pomo? i oprost grijeha.

OTVORIO SAM SRCE I DUU PREMA GOSPODINU. I ON JE BIO TU DA MI POMOGNE. POKAZAO MI JE PUT. ZLO JE IZGUBILO NAJVANIJU BITKU.

Kad sam se smirio odlu?io sam sve re?i mojoj supruzi. Ipak mi je trebalo dva-tri dana dok sam bio spreman za razgovor. No, donio sam ?vrste odluke i uzdao sam se u Gospodinovu pomo?. Priznao sam joj svoje grijehe prema njoj, sve ono to sam nosio u sebi i to me pritiskivalo. Bio sam spreman na sve posljedice. Kako je sve to izlazilo iz mene, moja dua i moje srce punili su se mirom. GOSPODIN JE BIO TU, U MENI. Supruga i ja smo i prije imali dobar odnos i povjerenje jedno u drugo. Me?utim, ono to sam joj rekao i nju je potreslo. Traila je vremena da razmisli. Ja sam znao da ?e Gospodin prona?i najbolji put i u njega sam se potpuno uzdao. Vie puta sam iao na Mariju Bistricu, gdje su svakodnevno ispovijedi te sam iz ispovijedi u ispovijed otvarao srce i duu Gospodinu, preko njegovog sve?enika, ispovijedao mu svoje grijehe i traio oprost. Svaki put sam neto novo naao, ?ak sam u pripremi za ispovijed napisao na papir sve grijehe koji sam se mogao sjetiti i uvijek sam poslije naao neki novi grijeh. elio sam okajati sve svoje grijehe prema Gospodinu pa sam si zadao za pokoru, za svoje grijehe prema Gospodinu, da ?u kle?e?i pro?i cijeli krini put na Kalvariji u svetitu Majke Boje Bistri?ke u Mariji Bistrici.

I TAD MI JE GOSPODIN POKAZAO KOLIKO SAM JA GRIJEAN ?OVJEK. Kleknuo sam na po?etku krinog puta i elio sam krenuti. Mislio sam, ako ne?u mo?i odmah cijeli put a onda barem jedan dio. ALI NE, NISAM SE MOGAO POMAKNUTI. S KOLJENIMAA ISAM MOGAO NAPRAVITI NITI JEDAN CENTIMETAR PREMA NAPRIJED. Kle?ao sam tako dvije-tri minute. Suze su mi navrle na o?i. TADA SAM SHVATIO KOLIKI SU MOJI GRIJESI. KAO BRDO KALVARIJE KOJE SAM HTIO PRIJE?I KLE?E?I.

Shvatio sam da trebam puno ispovijedi i pokore, puno molitve, PUNO IVOTA U GOSPODINU, kako bi okajao svoje grijehe.

ALI MOJA DUA JE BILA PUNA. PONOVNO JE PRONALA SVOJ PUT KOJEGA JE DAVNO BILA IZGUBILA. GOSPODIN JE BIO S NJOM.

Najedanput mi je ivot postao sve ispunjeniji i sve radosniji. ena mi je oprostila uz to da je kazala da joj za potpuni oprost prema meni treba jo vremena te smo se dogovorili da ?emo ga jedan drugome dati koliko ?e biti potrebno. Djeca, zapravo mladi ljudi pred upisom na fakultete, iz po?etka su me gledala ''s rezervom'', razgovarala su s suprugom o tome to se to s tatom doga?a. Ali, kada su osjetili da im prilazim sa otvorenim srcem i oni su meni otvorili srce kako to djeca znaju prema roditeljima. Rekao sam im da im ne elim biti samo tata nego im ELIM BITI PRIJATELJ. Kako je to lijepo. BITI PRIJATELJ SA SVOJOM DJECOM.

Moji prijatelji primijetili su u meni promjene. Ja sam im objanjavao to mi se dogodilo, to sam napravio i to mislim napraviti s ivotom. Pozorno su me sluali. Nisu puno komentirali. Nisu bili spremni kao to prije nisam bio ni ja. Ali vidio sam da su o tome po?eli razmiljati i da ih mu?e isti problemi, SMISAO IVOTA, kao to su prije mu?ili i mene.

Dola je presuda i postala pravomo?na. Moram u zatvor na 1 godinu.

Tada sam ponovno vidio kolika je snaga i ljubav Gospodinova jer se kod mene, u mojoj obitelji i kod prijatelja nije nita promijenilo u odnosu na novu situaciju. Gospodin nam je svima dao snage da prebrodimo tu situaciju. A pogotovo meni. Svi su me na neki na?in alili, tjeili a ja sam imao toliko snage da mi nije trebala njihova utjeha. Ja sam njih alio jer sam znao da oni trebaju pomo?i i snage za svoje probleme i svoje ''zatvore'' a nisu se otvorili prema Gospodinu i nemaju njegovu pomo?

Vidio sam na nekima od njih koliko im je teko u ivotu, da bi rado otili u zatvor na godinu dana samo da kasa se vrate iz zatvora bude sve u redu s njihovim ivotima. Koliki ljudi IVE U SVOJIM ZATVORIMA zbog bolesti, zbog neslaganja sa suprugom, djecom, roditeljima, bra?om, zbog samo?e, zbog ispraznog ivota, zbog siromatva, zbog bogatstva i zbog drugih problema.

ONI SU U ZATVORU. Nije to bila moja utjeha. TO JE, NA ALOST, BILA VELIKA ISTINA.

A kako je jednostavno rjeenje za njihove probleme, ali ga oni ne ele ili ne mogu prona?i.

SPAS JE U GOSPODINU. TKO OTVORI DUU I SRCE I PRIZNA DA JE SLAB I GRIJEAN IMA NJEGOVU POMO? I ON ?E MU DATI MIR U DUI I ZADOVOLJSTVO U SRCU. Ali na na?in kako ?e to Gospodin procijeniti da je za nas najbolje a ne kako mi to mislimo.

Ja sam vam ivi svjedok i mogu sa svakim podijeliti svoje svjedo?anstvo.