PRODUBLJIVANJE PDF Ispis


PRODUBLJIVANJE


Due Sveti, pomozi mi da Isus govori po meni u meni. Ti si pokreta?

svega sto se doga?a po boanskoj sili i volji. Daj da tvoji darovi postanu

stvarnost u mom ivotu.


Do?i Due Sveti i ispuni me!


Do?i Due Sveti u moj um, da Te mogu razumjeti!


Do?i Due Sveti u moje ui, da mogu ?uti to mi govori!


Do?i Due Sveti na moje usne, da mogu propovijedati Isusa i njegovo

Evan?elje!


Do?i Due Sveti u moje srce kako bih mogla ljubiti, jer sam bez tebe vrlo

slaba i nita sam.


Tijekom svoga ivota dugo sam tragala za svojom vrijedno?u, nastoje?i

najprije sama u sebi i samu sebe prepoznati vrijednom, prihva?enom i

ljubljenom. I kada sam, prije vie godina, u tekoj patnji i bolesti, nakon

cjelono?nih vapaja Bogu i molitve, zamolila Duha Svetoga da mi otvori

stranicu Sv.Pisma koja ?e me umiriti, otvorila sam Poslanicu Filipljanima

4.4-7: Radujte se uvijek u Gospodinu! Da ponovim: radujte se! Ne brinite

se tjeskobno ni za to, ve? u svemu iznesite svoje potrebe Bogu pronjom

i molitvom, sve u zahvalnosti. I mir ?e Boji, koji nadilazi svaki razum,

?uvati srca vaa i misli vae u Kristu Isusu.


Bila sam zadivljena Bojom veli?inom i njegovom ljubavlju. Tada sam

susrela Boga, u osobi Isusa Krista, koji me je svojom milo?u dotaknuo i

u mojoj nutrini i u mome srcu probudio misao: Krist brine o meni, On me

tjei i ohrabruje. Grlila sam tog izranjenog, izmu?enog Isusa koji me tjeio

iako sam mu tijekom svoga ivota zadavala teke rane i boli. Tada je

moja ?enja za Kristom po?ela sve vie ja?ati, a ja sam na tu ?enju

odgovarala svakodnevnim ?itanjem i razmatranjem Svetoga pisma,

molitvama, pristupanjem sakramentu pomirenja, svetom Euharistijom,

klanjanjem pred Presvetim. Nakon nekog vremena, opet u velikoj patnji,

okovana strahom, doivjela sam ponovni susret: poslije molitve, za?ula

sam jasan glas: Ne boj se Mirjana, ne boj se Mirjana!


To me je potreslo, ohrabrilo, ispunilo novom, posebnom milo?u, rado?u

i ljubavlju, posebnom puninom. Po?ela sam postajati svjesna: Ja sam

ljubljeno dijete Boje. Istovremeno, prepoznala sam i svoju grenost, ali i

to da sam odavno eljena, vrijedna, dragocjena i ljubljena.


Stoga sam okrenula smjer svog gledanja, svojih traganja i ?enji. Po?ela

sam gledati Isusa Krista, ivog i prisutnog, a i sebe njegovim o?ima. To

novo iskustvo u meni je rodilo potrebu i nastojanje to bolje upoznati

osobu Isusa Krista to dublje u?i u vjeru, uroniti u nju, ivjeti je svaki

trenutak svoga ivota. To je postao jedini smjer i cilj mojih traganja. U

produbljivanju svoje vjere, po?ela sam moliti ujutro, tijekom dana i prije

spavanja. Ujutro se predajem Bogu, u podne molim pozdrav Gospi:

An?eo gospodnji, nave?er se zahvaljujem, ispitujem savjest, kajem se za

u?injene grijehe i opratam svima koji su mi nanijeli nepravde.


Svakodnevno se molitvom, a i pjesmom zahvaljujem Bogu i slavim ga.


Osje?am veliku potrebu moliti za druge, pa i te molitve svakodnevno

upu?ujem Bogu, molim Krunicu na ?ast malog prakog djeteta Isusa,

krunicu Boanskog milosr?a, ?astim ?as boanskog milosr?a. Kada

stignem, s muem i ?lanovima obitelji molimo Gospinu krunicu. Ako vozim

ili radim neto, uglavnom se molim ili razgovaram s Isusom, ili mu se

zahvaljujem ili ga pjesmom slavim. Ako nemam vremena za due molitve,

upu?ujem kratke, strelovite molitve: Boe hvala ti, Boe slava ti, Boe

divan si, Boe velik si, Boe ljubim te ...


Moliti se moe uvijek i svugdje, to je moje najmo?nije oruje za dobro, a

protiv zla.


Posebna mi je radost primanje svete Euharistije, susret sa ivim Isusom

koji mi dolazi, sputa ruke na mene, iscjeljuje me, ispunjava moje srce i

moj ivot. Svakog ?etvrtka postim o kruhu i vodi, a nave?er idem na sv.

Misu i klanjanje pred Presvetim. Slavljenje Boga ?itanjem i razmatranjem

Svetog Pisma i molitvama u molitvenim zajednicama kojima sam se

pridruila, ispunjava me rado?u i ljubavlju.


Na biblijskoj molitvenoj zajednici kursiljista, ?itamo ?asoslov, molimo se,

?itamo i razmatramo odlomke Sv.Pisma koje ?emo sluati na sv.Misi

dolaze?e nedjelje, uz iznoenje pojedina?nih dojmova svakog nazo?nog.


Na molitvenoj zajednici Klanjatelja krvi Kristove svatko od nazo?nih

posvjedo?i iskustva proivljena protekli tjedan dok je nastojao ivjeti

prema tjedan dana ranije izabranom retku iz rije?i Boje. Zatim ?itamo

Evan?elje koje ?emo sluati na nedjeljnoj Sv. Misi i svatko posvjedo?i to

ga je u ?itanju najvie dotaklo i zato. Na kraju biramo redak iz rije?i

Boje po kojoj ?emo ivjeti tjedan koji je pred nama.


?itanje duhovne literature jo je jedna dimenzija produbljivanja moje

vjere. Upravo sam zavrila s ?itanjem knjige sestre Briege McKenna:

?udesa se doga?aju, a sada sam zapo?ela ?itati Dnevnik svete Faustine

Kovalske. Prola godina bila je godina Boanskog Milosr?a kojemu se

puno utje?em. Stoga mi je ova knjiga vrlo vana.


Predajem se Bogu potpuno, u svemu, to me pribliava njemu, osje?am

bliskost s njim, mir i radost u srcu. Sve su to plodovi, koje mi je Bog

udijelio. Nikada prije nisam se tako osje?ala. Ta milosna ispunjenost due

i srca neopisivi su. Ponekad mislim da mi Bog pokazuje milinu raja. Zato

sada bdijem nad svojim mislima, rije?ima i djelima. Stalno se pitam: to

bi Isus sada u?inio, to bi mi rekao. Ne elim srce prljati grijesima, zato

?esto pristupam sakramentu pomirenja. Smeta me i mali grijeh, elim za

Isusa sa?uvati ?isto srce, jer On ne moe prebivati u ne?istom, a ja vie

ne mogu ivjeti bez Kristove blizine. Posebna milost koju sam zadobila je

dar pratanja. Vie nikome ne zamjeram, mrnja u mome srcu ne postoji,

za svakog tko mi u?ini nepravdu molim i predajem ga Gospodinu, to mi

ispunjava srce ljubavlju i toplinom. elim se smijeiti ljudima, pokloniti im

ljubav ?ak i u prolazu, re?i im: volim te brate, sestro, u Kristu, i ti si

ljubljeno dijete Boje.


Nau?ila sam slaviti Boju providnost: prije nekoliko dana, ila sam na Sud

radi jednog spora. Krenula sam puno prije zakazanog vremena kako bih

bez urbe stigla na vrijeme na raspravu. Kada sam stigla u blizinu suda i

po?ela traiti parkiralite, ?inilo se da su sva parkiralina mjesta u okolici

zauzeta. Gdje sam god dola, nigdje nije bilo mjesta. Vrijeme je prolazilo,

uporno sam traila parkiralino mjesto, ali sve je bilo zauzeto. I tako sat i

pol vremena. To mi se nikada nije dogodilo. Zakasnila sam naravno i bila

uzrujana. Kada sam se kona?no parkirala i dok sam prilazila sudu, na

koji sam se ila barem javiti sutkinji i objasniti situaciju, iako je rasprava

ve? bila prola, osjetila sam misao: tako je trebalo biti, to je za tvoje

dobro. To sam tako snano osjetila, da sam se u mislima po?ela

zahvaljivati Bogu.


Sutradan mi je Bog providio susret s mojim krsnim kum?etom,

odvjetnicom, koja je preuzela moj predmet i zastupala me kvalitetnije i

bolje nego bih ja to sama u?inila te je na kraju spor presu?en u moju

korist. Bog mi je opet pokazao da brine o meni, da on sve ure?uje na

moje dobro, a produbljivanje u vjeri dalo mi je to iskustvo. Stoga nisam

bila tjeskobna nego zahvalna Bogu i vjerovala sam da je na djelu

Njegova providnost.


Ovakvo ivljenje vjere moj je ivot ispunilo tolikim darovima Duha

Svetoga: u mome srcu, nakon duge i teke tame, ponovo je zaplamtjela

iskra ivota, radosti, nade, ljubavi, ona milina i ispunjenost koju sam ve?

ranije spominjala.


Obitelj je oja?ala, u?vrstila se. Nae k?eri svojim ivotima, molitvom,

sakramentalnim ivotom, zauzimanjem za ivot nero?enih, svjedo?e vjeru.

Naa ku?a ispunjena je smijehom, rado?u, slavljenjem Boga. Po?eli smo

se oporavljati od teke krize koja nas je pogodila. Dragi Bog ni jednog

trenutka nije dao da propadnemo, da oskudijevamo. Mene je iscijelio i

duhovno i tjelesno, dao mi je novo srce, srce od mesa, a Duh Sveti u

mome srcu kli?e: Abba, O?e!


Zato uranjanje u dubine vjere nikada ne smije stati. Neprekidno elim

ivjeti za cilj koji je produbljivanje sve ve?e ?enje za otkrivanjem i

ivljenjem Boje blizine, a to zna?i redovito i ozbiljno koritenje sredstava

koja su mi u Crkvi na raspolaganju kako bih se pribliila ljudima, a ujedno

i u sebi osje?ala svu radost i puninu ivota.Trudim se da moja molitva kojom se obra?am Bogu bude potpuna:


1. molitva je susret s Bogom pa stoga u svom srcu i dui najprije

budim ivu vjeru da je Bog zbilja tu sa mnom, da je Bog Prisutni Jahve i

Emanuel


2. On je velik, svevinji, svet stoga sam pred njim ponizna pa

mu se klanjam. Klanjanje je dvostruki ?in: 1. time izraavam svoju

nedostojnost biti u prisutnosti Bojoj zbog ljudske slabosti i grijeha, za to

se iskreno kajem, a s takvim kajanjem ispovjedam spremnost da i ja

svima opratam (usp. Mk 11,25); 2. klanjanje je i ?in kojim izraavam

potovanje prema Bojoj veli?ini i uzvienosti koju elim veli?ati i

uzvisivati,


3. stoga Boga slavim, hvalim, divim mu se, izri?em pohvale

njegovu imenu, jer je dostojan svake slave i ?asti, jer je sama dobrota i

ljubav, punina savrenstva. Kad god slavim Gospodina, moje srce pjeva

pa ?esto ta pjesma krene i s usana. Tada naj?e?e pjevam pjesmu: Bog je

velik, pjevaj s nama, Bog je velik i svi ?e vidjeti, na Bog je velik!


4. On, izvor svakoga dobra i ljubavi, obdario me je tolikim

dobrima koja mi je stvorio i darovao iz ljubavi, stoga mu za ta

dobro?instva zahvaljujem toliko toga sam ve? dobila, a da nisam ni

traila i kao da je razumljivo samo po sebi da to imam a sve je zapravo

njegov dar


5. tek na petom mjestu je molitva pronje kojom se Bogu

obra?am da me dodatno obdari onim darovima za koje osje?am da mi

nedostaju. Kod toga imam na umu Isusovo upozorenje da ne budem kao

poganka, jer zna Otac nebeski da mi je sve to potrebno, ali trebam moliti

najprije za Kraljevstvo Boje i njegovu pravednost, a sve ?e mi se ostalo

nadodati. Dakle, nakon molitve da Kraljevstvo Boje do?e i bude me?u

nama mogu moliti i za jelo i odijelo i ostale zabrinutosti. Kada molim

molitvu pronje, ja odmah zahvaljujem, kao da me je Otac ve? usliao,

jer vjerujem da ce mi on pomo?i i da ?e se pobrinuti da sve bude onako

kako je za mene najbolje.


Tako mi se dogodilo da je u jednom, vrlo tekom trenutku moga ivota,

zbog gospodarskog kraha i krize koja je pogodila posao kojim smo se

bavili, moja obitelj dola u vrlo teku egzistencijalnu situaciju, a moje

zdravlje bilo je ozbiljno narueno. Moja obitelj, u tom periodu, ostala je

bez ikakvog posla i bilo kakvih prihoda i bez ve?ine svega to smo

godinama stjecali. Bilo nam je jako teko, a od nae ?etiri k?eri, jedna je

bila diplomirala, po?ela raditi i udala se, druga je studirala, a najmla?e

dvije ile su u gimnaziju. U tome periodu, njihovo kolovanje i ve?ina do

tada uobi?ajenih trokova bili su nam neizdrivi. Svaku ve?er cijela obitelj

molila je Gospinu krunicu, Deseticu za spas dua u ?istilitu, Zdravo

kraljice i posvetu Majci Bojoj:Totus tuus. Svaku no?, sve svoje muke i

strahove predavala sam Isusu i neprekidno ponavljala: Moj Bog je

milostiv, ne?e me napustiti, jer ve?inu no?i nisam uop?e spavala. Kako je

vrijeme prolazilo, naa k?er studentica po?ela je raditi uz studij, a obje

mla?e k?eri dobile su lijepe stipendije kao nadarene i odli?ne u?enice. Te

stipendije nastavile su primati i za cijelo vrijeme studija. Tako je dragi Bog

uredio da mi vie nismo imali nikakvih trokova oko nae djece, nego su

one nama postale pomo? i potpora. Tako je Otac na nebeski moju teku

situaciju okrenuo na dobro.


6. Kada molim molitvu pronje tada se saberem da bi moja

molitva imala vanih pet osobitosti, tzv. 5-P:


1. pobona sabrana, tako da barem mislim na ono to prosim (usp.

Rim 8,26-27)


2. pouzdana da sam uvjerena da ?u to i primiti, jer ?emu ina?e uop?e

moliti (usp. Mk 11,24)


3. postojana uporna, neumorna, iz dana u dan, iz godine u godinu -

svagda moliti i nikada ne sustati (usp. Lk 18,1-8)


4. ponizna za ono to molim nemam nikakvih prava ni zasluga, nego

kucam samo na dobro srce puno smilovanja (usp. Mt 15,22-28)


5. predana u Boju volju koliko god mi je stalo do onoga to molim,

neka Bog odlu?i ho?e li mi, kada i kako dati to to molim (usp. Heb 5,7)


7. Posebno je vrijedna zagovorna molitva, tj. ako ne molim samo

za sebe nego i za dobro drugih (usp. Lk 7,4). I sama svakodnevno molim

za dobro drugih. Kada ?ujem za neki problem ili potrebu blinjega, ja

zaista osjetim elju zagovorne molitve i odmah za njega upu?ujem svoje

molitve Bogu ili ga blagoslivljam u duhu. Ponekad nemam vremena za

due molitve i tada izmolim prekrasnu molitvu koju sam ove godine ?ula

na Krapnju od nae suradnice Boice: Boe, O?e, hvala ti to voli, kaem

ime osobe, takvog kakav jest. Molitva za druge ?ini me radosnom i

mole?i je, osje?am kako se ljubav iz moga srca, poput vode, prelijeva na

moje blinje, sve ljude oko mene i na cijeli svijet. Bog pak usliava svaku

molitvu tako da odgovara odmah sa DA ili kae DA, ALI NE SADA, ili

pak kae NE, JER IMAM NETO BOLJE ZA TEBE.


eljela bih ovdje posvjedo?iti jo jedan primjer iz ivota moje obitelji.


Naime, prije dueg vremena, moj mu, a mogu re?i i cijela obitelj, bili

smo rtve ucjene, kako se to kod nas kae: reketa. Ucjenjiva? je nazivao

moga mua i po trideset puta na dan, traio odre?en iznos novaca i

prijetio sigurno?u mua, djece, cijele obitelji. To se doga?alo

svakodnevno preko dva mjeseca, u kojima smo morali ivjeti kao da se

nita ne doga?a i nikome nita o tome govoriti. Tako je zahtijevala policija

kojoj smo prijavili to nedjelo. Me?utim, mi smo svaku ve?er molili Krunicu

za tog zlostavlja?a. Nismo znali ni tko je ni to je ali mi smo za njega

molili. ?ak mu je u jednom pozivu, prilikom novih prijetnji mu to i rekao.

Rekao mu je: mi za tebe molimo Krunicu. I nastao je tajac. On nije

odmah mogao na?i odgovor na to. Nakon policijske pripreme, 29.

prosinca te godine, izvedena je akcija kada je ucjenjiva? preuzeo

ostavljeni novac. Uhi?en je, priveden, osu?en i nikada vie nismo imali

takvih problema iako je utvr?eno da je pripadao organiziranoj kriminalnoj

skupini koja nije samo nas ucjenjivala nego je imala jo rtava. Mi smo

mu oprostili bez mrnje ili elje za osvetom.


Dragi Bog obranio nas je od propasti i nesre?e, a i od toga da nas ostali

pripadnici te skupine nastave zlostavljati.


8. Molitva nije samo susret s Bogom, nego i razgovor u kojem

sluam to mi to Gospodin govori, a on govori i ve? je govorio po

prorocima, pa je takva molitva,molitva utnje u kojoj oslukujem Boji

glas u svome srcu i savjesti.


Takva molitva je i ?itanje Sv. Pisma, jer to je zapisana Rije? Boja, osobito

na na?in Lectio Divina. Taj izraz zna?i ?itanje Boansko, odnosno ?itanje

Isusovo. U Lektio Divina Sveto pismo pokuavam ?itati tako, tj. na na?in

na koji Isus ?ita i tuma?i Sveto pismo. Faze koje prolazim u Lectio divina

su: a) stvaram molitveno ozra?je i zazivam Duha Svetoga, b) lectio -

?itam tekst s uivljavanjem, predo?avanjem c) meditiram-razmatram nad

izabranom re?enicom ili rije?i i oslukujem njeno zna?enje za mene d)

oratio razgovor, oslukujem Boji govor meni i moj odgovor na Boju

rije?, poruku, e) kontemplacija po?ivam u Bojoj blizini u kojoj on

djeluje u meni kako eli, f) akcija poslanje, djelovanje na koje sam

potaknuta u susretu s Bogom u Njegovoj rije?i.


Molitva je dakle i uzdizanje due k Bogu, tj. razmatranje i kontemplacija

promatranje u duhu velikih Bojih djela (molitva krunice) ili po?ivanje u

Bojoj prisutnosti, razmatraju?i Boje osobitosti, sve do razine blaenog

gledanja koje se izraava kao misti?ni doivljaj ili ekstaza.


Moj mu i ja zapo?eli smo prije vie godina ?itati Sv. Pismo na na?in da bi

se iznad sv. Pisma pomolili Duhu Sv. da nam on pomogne otvoriti Rije?

Boju koja nam se toga dana obra?a ili poru?uje. I tada bi ?itali

odlomak koji bismo otvorili. U po?etku je sve ostajalo na tome i to nam

nije bilo dovoljno.


Tada smo odlu?ili pro?itati Sv Pismo, Stari i Novi zavjet od po?etka do

kraja. Zapisivala sam oznake odlomaka koji su me posebno dotakli i

iznenadila sam se koliko sam zapamtila Rije?i Boje. Kao da mi se po?eo

otvarati jedan novi svijet. Tada je vl?. Andrija Mili?i? iz Rima zapo?eo

preko interneta zajedni?ko, svakodnevno ?itanje i razmatranje Sv Pisma,

na na?in da se svaki dan pro?ita ?itanje iz Starog zavjeta, Psalam i

odlomak iz Novog zavjeta, prema njegovoj uputi. Pridruili smo se mu,

ja i naa najstarija k?er i to ?itanje s razmatranjem pro?itanog, trajalo je

punih godinu dana. Nakon toga, osje?ala sam se jo ispunjenijom, ali

sada s jo ve?om potrebom da i dalje ?itam i zaranjam u nove dubine. I

danas, gotovo svakodnevno pro?itam jedan odlomak koji otvorim, nakon

zaziva Duha sv. Uvijek mi se ?ini da je ba taj odlomak napisan za mene

jer u njemu na?em odgovor na ono to me mu?i.


Kada prolazim pored Sv. pisma koje stoji na komodi u dnevnom boravku,

?esto ga pomilujem, jer je ono moje blago i iva rije? koja me

nadahnjuje. Tako ?ak i moja petogodinja unu?ica, kada do?e, trai da joj

dodam onu bakinu svetu knjigu da je poljubi i pokae prsti?em gdje joj

Isus pri?a.


SLAVA OCU I SINU I DUHU SVETOMU!
MIRJANA PALISKA