EGZORCIZAM Ispis

?etvrtak, 28.04.2011.g.

Ovih dana sam pro?itao tri knjige, od tri razli?ita autora, sve redom sve?enika koji se bave egzorcizmima. U tim svojim knjigama svjedo?ili su o tome to je to egzorcizam, to zna?i ?avolska i demonska opsjednutost i napastovanje, to su to i kako djeluju demoni i ?avli, i na kraju, kako se obraniti i osloboditi od tih zlostavljanja i opsjednutosti.


Prvu knjigu, osim ove tri, o toj temi, pro?itao sam u zatvoru i ve? sam ukratko prepri?ao njezin sadraj u dijelu ove stranice IZ KNJIGA. Od ove tri knjige koje sam pro?itao u zadnjih nekoliko dana, knjigu OBRED kupio sam proli tjedan a ostale dvije prije nekoliko mjeseci. I stajale su tako ne pro?itane sve dok mi Gospodin nije dao neko nadahnu?e da ih pro?itam.


Tema EGZORCIZMA budi u svima nama neku nelagodu jer se kroz nju susre?emo sa pravim zlom. Sa demonima i ?avlima. A to nitko od nas ne voli i ne voli o tome pri?ati. Na alost, prema svjedo?enjima egzorcista, pisaca knjiga koje sam pro?itao, o toj temi ne voli pri?ati niti se s njom susretati i jedan veliki dio katoli?ke i kr?anske crkve. I jo dok se sjetimo onih scena iz filmova o egzorcizmu, dosta vam je ove teme.


No, ono to je mene privuklo ka kupnji i ?itanju ovih knjiga je jedan poriv i potreba da saznam ?im vie o tome to je to zlo, kako se manifestira, kako ga sprije?iti da nas obuzme i kako se protiv njega boriti kada do?e u na ivot.


Prva i osnovna istina koje svi mi moramo biti svjesni, i to sam si ja jo dodatno posvjestio i utvrdio, je to da u duhovnom svijetu, kojega mi ne moemo spoznati svojim ljudskim poimanjem, postoje sile dobra i sile zla. Ima i drugih naziva za njih ali meni je ovako nekako najjednostavnije shvatiti i svjedo?iti. TROJEDINI BOG, AN?ELI, SVECI I BLAENICI S JEDNE STRANE I SOTONA, LUCIFER, ASMODEJ, BELZEBUL I DRUGI DEMONI I ?AVLI S DRUGE STRANE. SILE DOBRA SA SVOJOM LJUBAVLJU ZA SVAKOG ?OVJEKA A SILE ZLA SA MRNJOM PREMA TROJEDINOM BOGU I SVIMA NJEGOVIM I PREMA SVAKOM LJUDSKOM STVORU.


Osnovni pokreta? sila zla je MRNJA.


Dobro, to je sada nekakva definicija duhovne onostranosti i svaki od nas ljudi to nekako moe prihvatiti. Sve do trenutka kada se to sve ne konkretizira. I jo u utjelovljenje GOSPODINA NAEGA ISUSA KRISTA i sila dobra smo i povjerovali. Na tome po?iva naa kr?anska i katoli?ka vjera. No, kada do?emo do konkretizacije sila zla, u to smo ve? teko spremni povjerovati.


No, bez obzira na nae vjerovanje, SILE ZLA SU OKO NAS I DJELUJU. O, ITEKAKO DJELUJU.


Kolika je ta vojska sila zla ne moemo znati. Jedino iz KNJIGE OTKRIVENJA moemo is?itati da je tre?ina an?ela strmoglavljena u teke muke u Tartar, nakon to su se pobunili protiv Boga i Bog ih je tako kaznio. Zna?i, tih palih an?ela ima jako puno i oni se jako trude da ?im vie dua zavedu i odvedu u pakao.

Koje sam glavne istine utvrdio ili nau?io, BAR PO MOJEM SHVA?ANJU, ?itaju?i ove knjige i svjedo?anstva egzorcista koji ozdravljaju ljude izgone?i iz njih ?avole i demone?


Navest ?u ih onako kao mi padnu ''na pamet'':


- SOTONA, LUCIFER, ?AVLI, DEMONI I DRUGE SILE ZLA POD RAZNIM NAZIVIMA STVARNO POSTOJE I DJELUJU A OSNOVNI ZADATAK IM JE DA NAM DUU ODVUKU OD BOGA I POVEDU JU SA SOBOM U PAKAO.


- OSNOVNA HRANA SVIH TIH SILA ZLA JE MRNJA PREM BOGU, NJIHOVOM STVORITELJU, S KOJIM SU SE, U SVOJOJ OHOLOSTI, HTJELI POISTOVJETITI.


- SVI TI PRIPADNICI SILA ZLA DJELUJU U SVAKOM TRENUTKU NA SVAKAKVE NA?INE I NIKADA NE ODUSTAJU.


- NITKO OD NAS NI NAI IVOTI NISU POTE?ENI OD NJIHOVOG DJELOVANJA.


- NAJ?E?I OBLIK NJIHOVOG DJELOVANJA JE NAPASTOVANJE, ZNA?I STALNO ODVLA?ENJA OD BOGA KROZ NAGOVORANJE NA IVOT U GRIJEHU, NA ?INJENJE GRIJEHA, NA TO DA KRIMO BOJE ZAPOVIJEDI.


- VRLO JE RIJETKO I TO, ALI IMA I TAKVIH SLU?AJEVA, DA JEDAN ILI VIE ZLIH DUHOVA ZAPOSJEDNE ?OVJEKA I DA VLADA I UPRAVLJA NJEGOVIM PONAANJE. TADA SU TU POTREBNI EGZORCIZMI OVLAENIH EGZORCISTA OD STRANE NADLENOG BISKUPA.


- SVI TI ZLI DUHOVI SU VELIKE KUKAVICE KADA SE SUSRETNU SA ONIMA KOJI VJERUJU U BOGA, IVE PO NJEGOVOJ RIJE?I, IDU REDOVNO U CRKVU, ISPOVIJEDAJU SE I PRI?E?UJU I IVE KR?ANSKIM IVOTOM, A POGOTOVO KADA SE POZOVEMO NA GOSPODINA, NJEGOVU MUKU I KRI, I RASPE?E I SMRT NA KRIU, I USKRSNU?E I POBJEDU NAD SMRTI, NA DJEVICU MARIJU, BAZGRJENO ZA?E?E, NA ARKAN?ELA MIHAELA.


- NE ODRE?UJU TI ZLI DUHOVI KOGA ?E I KAKO NAPASTOVATI, NAPADATI I OPSJEDATI. NE. JER DA JE PO NJIHOVOM ONI BI UNITILI SVE NAS LJUDE, TOLIKO NAS MRZE JER NAS BOG VOLI. ONI NAS NAPADAJU, SVAKOGA OD NAS, TOLIKO KOLIKO IM GOSPODIN BOG TO DOPUSTI. TO SU KUNJE NA KOJE NAS I NAU VJERU STAVLJA GOSPODIN PO SVOJOJ VOLJI I PREMA PUTU KOJI ZA NAS ODREDIO. ZATO I KAKO, ZNA SAMO GOSPODIN BOG.


- GOSPODIN BOG NIKADA NE?E DATI ZLIM DUHOVIMA DA NAS KUAJU PREKO NAIH SNAGA, SAMO KOLIKO MOEMO NOSITI.


- NO, KAKO NAM JE GOSPODIN BOG DAO SLOBODNU VOLJU, TAKO I MI MOEMO SLOBODNO BIRATI DA LI ?EMO SLUATI I ODABRATI ONO TO NAM GOVORI ZLO KOJE NAS NAPASTUJE ILI ?EMO SE ODLU?ITI SLUATI I PONAATI SE PO ZAPOVIJEDIMA KOJE NAM JE GOSPODIN BOG DAO KROZ SVOJU PISANU RIJE?, CRKVENU PREDAJU I IVOT SAME CRKVE.


- ONAJ KOJI IVI PO BOJOJ RIJE?I I VJERUJE U GOSPODINA BOGA NIKADA NE?E BITI KUAN OD ZLA PREKO SVOJIH MOGU?NOSTI. NO, GOSPODIN BOG DAJE DA SE KUAMO DA U?VRSTIMO SVOJU VJERU, DA ISPROBAMO NJENU ?VRSTINU, DA RASTEMO U NJOJ I DA ZADOBIJEMO ODRE?ENU RAZINU SVETOSTI, DA SE DRUGI PO NAIM KUNJAMA OBRATE I U?VRSTE U VJERI. MNOGO SVETACA BILO JE KUANO I ZLOSTAVLJANO OD ZLIH DUHOVA, PO BOJEM DOPUTENJU, ALI NIKADA PREKO SVOJIH SNAGA. RADI TIH NJIHOVIH MUKA OBRATILO SE I U?VRSTILO VJERU NA MILIJUNE VJERNIKA.- ZLI DUHOVI BJEE OD POBONIH LJUDI KOJI SE SVAKI DAN MOLE, IDU REDOVNO U CRKVU, ISPOVIJEDAJU SE, PRI?E?UJU I IVE KR?ANSKIM IVOTOM.


- NAJ?E?I RAZLOZI ZLOSTAVLJANJA I OPSJEDNU?A SU U?INJENI UROCI, PROKLETSTVA, BAVLJENJE GATANJEM, ?ARANJEM, SUDJELOVANJE ILI KONTAKT SA SOTONSKIM KULTOM, MISAMA I DRUGIM, VJEROVANJE U PREDVI?ANJE BUDU?NOSTI PUTEM KARATA, VISAKA, KRISTALA, HOROSKOPA, LIJE?ENJA I KONTAKTI SA NEKAKVIM ENERGIJAMA VIEG NIVOA, I SLI?NO. TADA SU PROBLEMI I DJELOVANJE ZLIH DUHOVA PUNO JA?I I TRAJNIJI. A SVE TO PRATI IVOT BEZ GOSPODINA, BEZ MOLITVE, BEZ HODANJA NA MISE, ISPOVIJEDI I PRI?ESTI.


- ZLI DUHOVI NE VOLE BLAGOSLOVLJENU VODU, NE VOLE U?INJENE BLAGOSLOVE I ZNAK KRIA, NE VOLE MOLITVU.


Evo, to bi bilo ukratko ono to sam ja usvojio o ovoj temi. Ja sam na sebi, a ve? sam o tome i pisao, vie puta doivio napastovanje zlih duhova. Imao sam i dva puta ''bliske susrete'' sa jednim ?avlom i jednim demonom. O tome sam prije nekoliko godina pri?ao svojem sve?eniku koji mi to nije povjerovao. No, ja znam to sam doivio. I sada mogu sa velikom to?no?u u ponaanju ljudi oko sebe utvrditi da li su napastovani od zlih duhova ili se radi bolestima, prirodnim stanjima i drugom. Samo, teko je to i to vrlo rijetko ili nikad i ne ?inim, DA NEKOME OTVORENO KAEM DA JE NAPASTOVAN I OPSJEDNUT ZLIM DUHOM. JER ME VELIKA VE?INA TIH LJUDI NE BI RAZUMJELA. A ZNAM PUNO LJUDI KOJI SU PUNI GRIJEHA, NE ISPOVIJEDAJU SE, NE IDU U CRKVU, NE PRI?E?UJU SE A RJEENJA ZA SVOJE PROBLEME TRAE SVUGDJE. PRI BIOENERGETI?ARIMA, GATARAMA, U HOROSKOPIMA, VJERUJU SAMO U MO? NOVCA I MATERIJALNIH STVARI. I ZNAM DA SU MNOGI TAKVI U PROBLEMIMA UPRAVO RADI TAKVOGA NA?INA IVOTA.


SA MNOGIMA SAM SI I DOBAR I U KONTAKTU. I MOLIM SE GOSPODINU, I SADA TE MOLIM GOSPODINE I DUE SVETI, DA MI DADNE RIJE?I I POSTUPKE S KOJIMA BIH UVJERIO DA NE ?INE DOBRO I DA NE IVE DOBRO. ONO TO ZA SADA JEDINO MOGU ?INITI JE DA SVJEDO?IM SVOJIM NA?INOM IVOTA I SVOJIM OBRA?ENJEM.


Za provo?enje samih egzorcizama Crkva je od nekada imala odre?ena pravila, molitve i postupke. Prije 13 godina, 1998. godine, izra?en je i usvojen RIMSKI OBREDNIK, po kojem ovlateni egzorcisti, koji mogu biti ovlateni samo od biskupa biskupije u kojoj radi pojedini egzorcista, osloba?aju pojedine vjernike od zlostavljanja i opsjednu?a zlim duhovima. Vrlo ?esto, kako svjedo?e sami egzorcisti, potrebna je samo molitva oslobo?enja i znak kria, jer se ne radi o pravom opsjednu?u. Zbog toga RIMSKI OBREDNIK sadri u sebi nekoliko MOLITAVA ZA PRIVATNU UPORABU VJERNIKA U BORBI PROTIV MO?I TMINA. Kako su mi se molitve dopale, imaju u sebi veliku snagu i jakost, to ?u vam ih u nastavku i navesti kako bi, kod raznih ivotnih i drugih kunji, imali jo neka oru?a da se obranite od pakosti zla i njegovih duhova.


1. SMILUJ SE, GOSPODINE BOE, MENI SLUZI SVOMU KOJI SAM ZBOG MNOTVA ONIH TO ME VREBAJU POSTAO KAO RAZBIJENA POSUDA; ISTRGNI ME IZ RUKU MOJIH NEPRIJATELJA I BUDI UZA ME DA ME IZGUBLJENA TRAI, DA ME NA?ENA K SEBI VRATI, DA ME VRA?ENA NE OSTAVI I DA TAKO U SVEMU OMILIM TEBI, KOJI SI ME, KAKO SPOZNAH, MO?NO OTKUPIO.

PO KRISTU GOSPODINU NAEM. AMEN.


2. SVEMOGU?I BOE, KOJI DAJE DA BESKU?NICI STANUJU U DOMU I SUNJE IZVODI U BLAGODAT, VIDI MOJU TJESKOBU I USTANI MI U POMO?; POBIJEDI PREOPAKOG NEPRIJATELJA DA, NADVLADAVI NAZO?NOST PROTIVNIKA, ZADOBIJEM SLOBODU ZA SPOKOJ: NEKA TAKO, VRA?EN SPOKOJNOJ POBONOSTI, ISPOVIJEDAM KAKO SI ?UDESAN, TI KOJI SI UDIJELIO SNAGU SVOJEMU PUKU.

PO KRISTU GOSPODINU NAEM. AMEN.3. BOE, SAZDATELJU I BRANITELJU LJUDSKOG RODA, KOJI SI ?OVJEKA NA SVOJU SLIKU OBLIKOVAO I MILO?U KRTENJA JO DIVNIJE OBNOVIO, POGLEDAJ NA ME, SLUGU SVOJEGA, I MILOSTIV BUDI MOJIM MOLITVAMA. NEKA SINE, MOLIM, U MOJEM SRCU SJAJ TVOJE SLAVE DA, POTO SE UKLONI SVAKI STRAH, PLALJIVOST I BOJAZAN, DUHOM I UMOM VEDAR, ZAJEDNO S BRA?OM U TVOJOJ CRKVI UZMOGNEM TEBE HVALITI.

PO KRISTU GOSPODINU NAEM. AMEN.4. BOE, TVOR?E SVAKOG MILOSR?A I DOBROTE, KOJI SI HTIO DA SIN TVOJ ZA NAS PODNESE MU?ILO KRIA DA BI OD NAS OTJERAO NEPRIJATELJEVU MO?, POGLEDAJ MILOSTIV MOJE PONIENJE I BOL TE PODAJ, MOLIM, DA MENE KOJEGA SI U KRSNOM STUDENCU OBNOVIO, POBIJEDIVI NASRTAJE ZLODUHA, ISPUNI MILO?U SVOGA BLAGOSLOVA.

PO KRISTU GOSPODINU NAEM. AMEN.5. BOE, KOJI SI HTIO DA PO MILOSNOM POSVOJENJU BUDEM SIN SVJETLOSTI, UDIJELI, MOLIM, DA ME TMINE ZLODUHA NE OBUJME, NEGO DA UZMOGNEM VAZDA OSTATI U SJAJU OD TEBE PRIMLJENE SLOBODE.

PO KRISTU GOSPODINU NAEM. AMEN.


SLAVA I HVALA TEBI GOSPODINE KOJI MILO?U SVOJOM USLIAVA NAE MOLITVE. BLAGOSLOVLJEN TI GOSPODINE BOE U VIJEKE.