Po?etna Sadraj Moj dnevnik Sveta Terezija Avilska: ''Zao duh bjei od ljubavi i vjere!''
PDF Ispis

Preuzeto s portala ''Dnevno''Svetica koja se borila s demonima otkriva sve o njima: Znate

li kada nam jedino mogu utjerati strah?Nau?iteljica Katoli?ke Crkve, izvanredna svetica, duboka misti?arka,

karmeli?anka sveta Terezija Avilska koja je po milosnom vi?enju pakla i

tamo mjesta koje joj je pripravljeno, mijenja svoj ivot do savrenstva

svetosti te se odlu?uje za temeljitu duhovnu obnovu karmela, koji je do

tad ivio u osrednjosti duhovnog ivota.


Na tom putu pro?i?enja i sebe i karmela sveta Terezija Avilska biva ?esto

napadana, me?utim nakon njene odluke za promjenom nije vie bilo

poteko?e i zapreke koja bi je zaustavila. Znala je i vjerovala da je

odlu?uju?e oruje jedino molitva. Zato je u borbi za Krista i Crkvu osnivala

samostane u kojima ?e njezine sestre moliti i na taj se na?in boriti za

Boje kraljevstvo.


Avilska je u svom posve?enom ivotu imala brojna vi?enja i vizije kako

raja, prijestolja Bojeg, tako i pakla, a kao i u slu?aju mnogih misti?ara

trpjela je brojne udarce i zastraivanja demona koji su je pokuavali

ometati u njezinu radu za Krista. Nakon jednog vi?enja, sveta Terezija

zapisala je pravu istinu o njima koja je danas blago Katoli?ke Crkve i

pomo? svim Kristovim vojnicima na Bojitu.


Sveta Terezija Avilska: Jedan grijeh donosi ve?u tetu nego cijeli

pakao


Ako je Bog tako mo?an kao to znam i vidim, ako demoni nisu nita

drugo nego robovi, u to mi vjera zabranjuje sumnjati, to mi oni tada

mogu u?initi kad sam sluavka Kralja i Gospodina?


Moda zato to se ne osje?am dovoljno snanom da se suprotstavim

?itavom paklu? Uzela sam u ruku kri i u?inilo mi se da mi je Bog dao

hrabrost. Ubrzo sam se osje?ala tako preobraenom da se nisam bojala

boriti sa svima i dovikivati im: Samo do?ite blie. Budu?i da sam sluavka

Boja, eljela bih vidjeti to mi moete u?initi!


I ?inilo se kao da su me se oni uistinu bojali, jer sam mogla ostati mirna.

Otada me nije vie mu?io nemir, nisam se vie bojala demona i ako su mi

se prikazali, nisam ih se vie plaila, ve? mi se ?inilo da su se oni plaili

mene. Najvii gospodar svih stvari dao mi je takvu mo? nad njima da ih

se danas ne bojim vie nego muhe. Oni su zapravo kukavice i odmah

gube hrabrost ako vide da ih se prezire.


Oni ne napadaju, osim one ljude za koje smatraju da ih mogu lako

pridobiti za sebe ili ako to dopusti Gospodin, da bi njihovi napadi i progoni

postali od ve?e koristi njegovim slugama.


Bog eli da se mi bojimo samo onoga ?ega se treba bojati i da se

uvjerimo u to da jedan jedini grijeh moe nanijeti ve?u tetu nego ?itav

pakao. I upravo je tako.


Zao duh bjei od ljubavi i vjere vie nego mi od kuge


Znate li kad nam zli duhovi utjeruju strah? Kada se brinemo za ?asti,

radosti i bogatstva ovoga svijeta. Ako dakle volimo i slijedimo ono to

bismo trebali izbjegavati, predajemo im oruje kojim bismo se mogli

braniti i pozivamo ih da se bore protiv nas pomo?u nae goleme

predrasude.


Bolno je misliti na to, jer bi ve? bilo dovoljno obujmiti kri i prezirati sve

drugo iz ljubavi prema Bogu, jer zao duh bjei od takve ljubavi i vjere vie

nego mi od kuge.


?avao koji je prijatelj lai i koji je sam la, ne moe se nikada sloiti s

onim koji je na putu istine. No, ako vidi da je um pomra?en, tada ga

nastoji posve oslijepiti. A ukoliko opazi daje netko posve slijep i nalazi

zadovoljstvo u stvarima ovoga svijeta koje su beskorisne i prolazne poput

dje?ijih igra?aka, vjeruje da ima posla s djetetom, te postupa s njim u

skladu s tim. Tada se ?avao zabavlja time da takva ?ovjeka uvijek iznova

napada.


Svi?a li se Bogu da ne pripadam takvima, ve? njegovom milo?u smatram

mirom ono to jest mir, ?a?u ono to jest ?ast, rado?u ono to jest

radost, a ne suprotno, tada se mogu suprotstaviti svim zlim duhovima i

oni ?e prestraeni pobje?i.


?emu besmisleni strahovi?


Ne razumijem strahove onih koji vi?u: ?avao! ?avao!, dok bi mogli

zvati: Boe! Boe! i tako ispuniti pakao strahom. Ne znamo li moda da

se zli duhovi ne bi mogli ni pomaknuti bez Bojeg pristanka? ?emu dakle

ti besmisleni strahovi? Ja se osobno vie bojim onih koji se pani?no plae

?avla nego sama ?avla, jer on mi ne moe nakoditi, dok oni unose nemir

u due, osobito ako su ispovjednici. Radi njih sam morala toliko mnogo

godina provesti u tako velikim teko?ama da se jo i danas pitam kako mi

je uspjelo svladati ih. Hvaljen budi Gospodine koji si mi pruio svoju

golemu pomo?.