Po?etna Sadraj Moj dnevnik KR?ANSKA OHOLOST
PDF Ispis

PETAK, 03.12.2010.g.

Negdje, u toku mojeg obra?enja pro?itao sam negdje izjavu, mislim da nekog svetog ?ovjeka, da je najve?i grijeh, protiv kojeg se najtee boriti, OHOLOST. A ja sam kroz neko vrijeme doao do zaklju?ka da je grijeh kojega najvie ispovijedam upravo ta oholost, ja sam jo dodao, KR?ANSKA OHOLOST.

Susre?em ju skoro na svakom koraku, kod sebe ipak neto rje?e jer se jako trudim da ju prepoznam i da sprije?im da tako sagrijeim, ali kod drugih, koji na taj grijeh jako ne paze, vidim i ?e?e. Evo, moda bi se i ovih nekoliko rije?i moglo svesti pod taj grijeh da ja osobno ne znam da nije tako i da sam jako svjestan i jako se trudim da tako ne grijeim.

Sada ?ete, ve?ina vas, re?i da znamo to je to i borimo se protiv nje. Samo je pitanje da li ste potpuno svjesni koliko je zlo samo smislilo na?ina da se taj grijeh manifestira. Pa na ''prijatelj'' zlo, od kada postoji, i ne razmilja nita drugo nego kako bi nam napakostio te nas uvukao u grijeh. I to je oholost kada mislimo da smo bolji od njega i da nam nita ne moe. JEDINO GOSPODINU NIJE NITA MOGAO.

Bilo to da radim na ''polju vjere'', zlo pokuava na razne na?ine da me odvu?e od duhovnosti i ljubavi, osnove svih dobrih i ?vrstih odnosa. Jer Duh Sveti je ?ista ljubav jer izlazi iz ljubavi Oca i Sina. Gospodin je ?ista ljubav jer je sve nae grijehe uzeo na sebe iz ?iste ljubavi i, na kraju ili na po?etku, Bog je ?ista ljubav jer nas toliko voli da nam je ?ak poslao svojega Sina, Gospodina Isusa Krista, da umre za nas na kriu.

I kada ja idem svaki dan na misu, prekrasno je da to ?inim iz ljubavi prema Gospodinu i potrebi za ja?anjem svoje vjere i proirenjem svoje duhovnosti.

ALI, AKO JA MISLIM DA SAM BOLJI VJERNIK I KATOLIK OD ONOGA KOJI IDE SAMO NEDJELJOM, U STRANOM SAM GRIJEHU KR?ANSKE OHOLOSTI. Pogotovo ako, kada iza?em iz crkve i krenem u svakodnevni ivot pridodam tome i ogovaranje drugih, i mrnju prema drugima , i neopratanje, srdbu, i kletvu, itd.

Ili, ako ja to?no znam u crkvi kada se tokom mise kau koje rije?i, ili kada ide koja pjesma, ili kada se mora spustiti glava a kada kleknuti, kada prekriiti, itd., onda je to u redu ako je to iz moje ljubavi prema Gospodinu. Ali, ako ''dignem nos u zrak'' kad netko kraj mene ili u drugom redu to ne zna to?no tako ili pogrijei u redoslijedu, ili ne zna rije?i pjesme. Ili, ako pomislim, kako sam ja vaan i, sigurno sam zbog toga bolji vjernik i sigurno Gospodin vidi kako sam ja dobar vjernik. OPET SAM U GRIJEHU KR?ANSKE OHOLOSTI pogotovo ako mrzim Rome zato to prose, ne dam im ni kune, jer ''neka idu raditi'', sva?am se sa susjedom jer mi njegova vo?ka visi preko moje ograde, itd.

Pa onda u svakodnevnim razgovorima, kada se otvori neka vjerska tema, ja sve znam o ovom ili onom svecu i kada se slavi njegov spomendan, to zna?i koji od kr?anskih blagdana, to se za koji blagdan radi, itd. O koje li nadmo?i kada onaj drugi to ne zna a ja znam!

KOJE LI KR?ANSKE OHOLOSTI a pogotovo ako u tom razgovoru malo ''o?eem'' i upnika jer je rekao ovo ili ono, jer je napravio ovo ili ono, a ne pitam se kada sam se zadnji put pomolio za svojeg upnika, kada sam mu zadnji put ponudio pomo?, ili kad sam mu to doao pomo?i kada je zvao s oltara da mu treba neka pomo? oko crkve i upnog dvora.

Ili oni, koji su doivjeli da ih je Gospodin pozvao, udijelio im milost obra?enja, KAKO LI SU TEK ONI U NAPASTI OD ZLA DA POSTANU OHOLI KATOLICI, hvale?i se sa svojim obra?enjem i misle?i da su radi toga bolji katolici od drugih, jadnih, koji se svaki dan mu?e sa svojim strahovima, grijesima, bolima, neopratanjima, itd.

I jo mnogo i mnogo primjera mogao bi svatko od vas nabrojiti, jasno, ukoliko je to spreman sebi i drugima priznati, gdje je mislio i ponaao sa kao da je bolji vjernik od onog drugog, s kojim se ve? uspore?ivao.

PA TO JA TO ZNAM I TO JA TO MOGU A DA SAM SI SAM ZASLUIO, DA NISAM PRIMIO OD GOSPODINA? NITA. PA, OTKUD MI ONDA PRAVO DA MISLIM DA SAM BOLJI OD NEKOG DRUGOG?!

Ili, nikada ne?u zaboraviti jedan slu?aj ispovijedi na Mariji Bistrici, kada smo svi ?ekali u redu a unutra, kod sve?enika, ispovijedala se jedna gospo?a. Poto je bila tiina a ona je glasnije govorila, ?uo se i po?etak njezine ispovijedi. Kad je izrekla osnovnu molitvu ispovijedi po?ela je sa svojim grijesima. Me?utim, umjesto skruene ispovijedi svojih grijeha ona je sve?eniku kazala:''Znate, ja vam nemam nikakovih grijeha. Idem vam svaku nedjelju u crkvu, redovno dajem upni dar i jako sam vam dobra. Ali, dola sam vam ispovijediti kakva vam je moja susjeda'' Tu se glas snizio jer ju je valjda sve?enik upozorio da govori tie. I mi smo se vani po?eli pogledavati i ilo nam je na smijeh. I meni je bilo smijeno. No, nakon nekoliko mjeseci, kada sam sreo i vodio rasprave s raznim vjernicima, za koje sam mislio da imaju ?vrstu vjeru, uvidio sam da takvih, koji misle da nemaju grijeha ili jako malo, ima puno. Samo to ne govore javno ali se tako ponaaju. Uvidio sam da jedino kod njih bila ?vrsta NJIHOVA KR?ANSKA OHOLOST.

I to da vam kaem, ?esto se uhvatim u kojekakvim mislima oko ja?ine i stupnja vjere ljudi oko mene. I ?esto vodim razgovore na temu vjere. I jako svjedo?im za Gospodina. I mogu vam re?i da mi je jako teko stalno paziti da to moje svjedo?enje vjere ne prije?e u KR?ANSKU OHOLOST.

Kada ujutro, poslije mise, elim jo izmoliti vie desetica Krunice za razne nakane za koje molim, uvijek pri?ekam da iz crkve iza?u ljudi, da mogu kleknuti i moliti. Jer ne bih htio da se to moje kle?anje i moljenje zatvorenih o?iju protuma?i kao neko pretjerivanje i oholost. A i stalno noenje krunice oko vrata mi je tako?er nametnulo to pitanje. Da li to pokazuje moju oholost? No, to sam rijeio jer su mi Gospodin i Djevica Marija poru?ili da dok god se budem ponaao u skladu sa zna?enjem i vanosti krunice koju nosim oko vrata do toga trenutka je to svjedo?enje ljubavi Boje. Kada ?u ?initi razne grijehe, poput oni naih ljudskih naprijed nabrojenih, tada ?e moje svakodnevno noenje krunice prije?i u OHOLOST I LICEMJERJE.

Ja se ?esto preispitujem u svezi oholosti, pogotovo kr?anske. I mogu vam re?i da nigdje nisam primijetio da zlo tako uspjeno a neprimjetno djeluje kao kod te oholosti. Zato se stalno preispitujte i pazite da vas zlo ne zavede. Nemojte biti oholi. A ako vam se i dogodi da se sagrijeili oti?ite kod sve?enika i predajte to Gospodinu. Tako ?inim ja. Pazim da ne sagrijeim, ali kada me zlo prevari, ne drim to u sebi nego odem na ispovijed i to sve predam Gospodinu. I u zadnjih godinu-dvije po?eo sam se tada osje?ati kao malo dijete koje je u nekom problemu i trai zatitu od svojeg oca. Jer kad moj otac do?e tada mi nitko ne moe nita. Tako je i ovdje. Kada moj Gospodin do?e i uzme moje grijehe koje sam mu donio, tada ja odem od Njega veseo i bezbrian u svakodnevni ivot.

HVALA TI O?E MOJ!