Po?etna Sadraj Moj dnevnik BUDI PRIPRAVAN
BUDI PRIPRAVAN PDF Ispis

28.11.2010.g.

ADVENT. MISA ZORNICA. Svakom katoliku prekrasne rije?i koje u njemu izazivaju bujanje razli?itih osje?aja. Ja sam danas, bar koliko se sje?am do djetinjstva, bio prvi put na misi zornici. U zatvoru sam o njima sluao od jednog zatvorenika a i supruga mi je pri?ala da su prole godine bile lijepe mise zornice u naoj upi. Tada je na novi, mladi, upnik tek bio par mjeseci na svojoj dunosti i s puno ljubavi i truda je pristupio svemu tome. Tada su i mnogi upoznali njegovu, sada pokojnu majku, koja mu je dola na ispomo? te je ujutro kuhala ?aj i kavu za one koji su doli na ''zornicu''. Sada se draga tefica moli za nas kod Gospodina, a posebno za svoga sina, koji treba jo puno toga svjedo?iti za Gospodina.

to to nas katolike tjera da se ustanemo svaki dan oko 5.15, da po niskim temperaturama i snijegu, dolazimo u svoje crkve i tako sve do Boi?a? A danas, dobro, bila je nedjelja, crkva je bila puna. Ne znam za druge, mogu samo pretpostavljati. Ali znam za sebe. Ja sam jedva ?ekao da do?e ovo adventsko vrijeme i MISE ZORNICE. NETO U MENI JE GORJELO. Ne onako velikim plamenom nego kao ar koji ?eka da se rasplamti. Ma, ve? godinu dana ?ekam da kona?no do?e to adventsko vrijeme i mise zornice. Jer osje?am da sam odlaskom na te mise zornice potvrdio svoje opredjeljenje za Gospodina. I sve mi onako dolaze slike prvih kr?ana koji su cijelu no? bdjeli, svi zajedno okupljeni, i slavili Gospodina. Tako i mi. Ne cijelu no?, ali rano ujutro napunili smo crkvu, molili se i pjevali, zaeljeli si me?usobno mir, PRIMILI GOSPODINA, i veselo otili u susret svojim svakodnevnim obvezama. I tako sve do Boi?a.

Vidio sam danas ujutro razne ljude na misi zornici. I za neke od njih sam se jako veselio kad sam ih vidio. Jednog brata i sestru. Sestra ima neku bolest lica, sigurno joj je teko. Ve?ina nas valjda u nju zuri ili skre?e pogled kada idemo kraj nje. Brat bez posla. Kada sam ih vidio, dijelila se hostija, skrenuo sam pogled kipu dragog naeg Gospodina i uputio sam mu molitvu koja mi je natjerala neto suza na o?i. Kratko sam zamolio Gospodina da neka njima svakako udijeli svoju milost i pozove ih k sebi, u svoje Kraljevstvo, prije nego mene, pa ako i zasluim. Jer oni su se u ovom zemaljskom ivotu napatili. Neka im onda Gospodin bude milosrdan. Meni je dao puno darova a ja sam ih razbacivao. Njima je dao malo darova i oni su ih, bar kako sam ih ja doivio, koristili kako su znali i umjeli.

Jer, kada sam iao van iz crkve, bio sam blizu sestre. I bez obzira na lo izgled lica gledao sam njezine o?i. Gledala je prema nekome. I VIDIO SAM KOD NJE OSMJEH NA LICU I SJAJ U O?IMA. O, TAJ OSMJEH I LICE, TE O?I I TAJ SJAJ NISU BILI BEZ GOSPODINA. Proao sam kraj nje i bio sam jako sretan. Znao sam da Gospodin, i bez moje molitve, ima s njom svoje planove. SLAVA I HVALA TI GOSPODINE TO VOLI ONE SLABE I NEJAKE!

A poslije sam u gradu naletio i na njezinog brata. ?esto mu znam dati neto kuna, sad dok je bez posla. A on odmah k meni i, onako kroz smijeak i radosno, mi kae da me ujutro vido u crkvi. I ja kaem da sam ja i njega vidio i da mi je to jako drago. A on kae da on stalno dolazi na te mise zornice. I sestra. A ja kaem da je to nedjeljom i da neka do?e svaki put. A on mi odmah usko?i u rije? i kae da ne, da je to svaki dan. I da ?e on do?i. I tako smo se razili. Vidjet ?u da li ?e sutra do?i. Pa ako i ne?e, nije bitno. Danas je bio, u nedjelju, na po?etku vremena doa?a ili velikog is?ekivanja. I bilo mi je jako milo oko srca, osmjeh mi je ostao na licu kada sam nastavio dalje. OPET SAM U SEBI ZAHVALJIVAO GOSPODINU TO JE ODABRAO MALE I SLABE, a ne jake i mo?ne.

Jer mali i slabi proslavljaju Gospodina i se veseljem i rado?u ?ekaju njegov novi dolazak. Jaki i mo?ni to ne rade jer su sami sebi dovoljni. Oni misle da njima Gospodin ne treba. Neka. A danas je lijepo dragi upnik pro?itao iz Evan?elja po Mateju da ''o onom danu nitko ne zna, ni an?eli nebeski, ni Sin, samo Otac''.

Zato i ja idem na mise zornice. Da se nau?im biti pripravan za Gospodinov dolazak. Vrijeme doa?a je idealno vrijeme da o tome promislimo i da se odlu?imo biti pripravni za Gospodinov novi dolazak. Budi i ti pripravan, budi i ti kao i ovi brat i sestra. Jer Gospodin nas ne?e uzimati ka sebi po izgledu, bogatstvu, fakultetu i statusu u drutvu. Ne, samo po tome da li smo se pripremili za njegov dolazak. SLAVA I HVALA GOSPODINU!